.


Projekt je spolufinancován z Visegrádské dotace


Projekt INVENT ARENA 2020 je spolufinancován vládou České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádské dotace z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním Visegrádského fondu je především podpora udržitelných pokrokových myšlenek a nápadů v rámci regionální spolupráce ve střední Evropě.

Hlavním cílem projektu je popularizace vědy na regionální úrovni s důrazem na mládež.

Projekt je zaměřen především na oblast výzkumu, vývoje a inovací, hodně diskutované téma dnešní doby a nezbytné pro každou společnost. Organizace a nejen výrobní podniky musí mít schopnost inovovat, být kreativní, hledat nová řešení a využívat nové technologie, pokud chtějí udržet svoji pozici na trhu a být konkurenceschopné. O inovace a chytrá řešení, která  pomáhají snižovat náklady, zvyšovat efektivitu a zkvalitňovat každodenní život obyvatel, se zajímá také stále více měst a obcí.

Podle posledního srovnávacího přehledu inovací EU jsou však země V4 podprůměrnými inovátory (pod průměrem EU). Česká republika se nachází na 14. místě, Slovensko na 22. místě, Maďarsko na 23. místě a polsko na 25. místě v rámci zemí EU.

Překážky brzdící výzkum, vývoj a inovace v těchto zemích jsou přitom obdobné a jsou jimi:

                - malá popularita vědy a technického vzdělávání mezi mládeži a jejich rodiči,

                - nízká kvalita absolventů, kteří mají dostatečné technologické znalosti a dovednosti,

                - dlouhodobé podceňování polytechnické výuky s vazbou na nové technologie,

                - nedostatečná spolupráce mezi soukromým sektorem a akademickou sférou,

                - nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů ve vědeckých a technických oblastech,

                - malý počet start - upů,

                - nízká inovační výkonnost a zaměření na inovace u malých a středních podniků.

Cílem projektu je proto uspořádat 3. ročník mezinárodní výstavy technických novinek, vynálezů a inovací tzv. INVENT ARENU, jejímž hlavním cílem je:

- propagovat netradičním způsobem vědu a technické vzdělávání, zvyšovat povědomí                veřejnosti o jejich významu i atraktivitě,

- podněcovat u mladé generace inovativní myšlení, motivovat ji k hledání nových neotřelých      řešení v každodenním životě, formovat její zájem o vědecké a technické obory,

- podpořit a inspirovat mladé technické talenty a tvůrce,

- představit laické i odborné veřejnosti zajímavé vynálezy, nové trendy a technologie a                možnosti jejich využití v praxi,

- motivovat a inspirovat MSP a podnikatele k inovačním aktivitám a technologickému rozvoji,

- podpořit networking a rozvoj spolupráce mezi účastníky, zejména mezi firmami, vědeckými      a  výzkumnými pracovišti a školami, umožnit jim prezentovat na mezinárodní výstavě své          vynálezy, inovace a nápady, sdílet znalosti a zkušenosti, získat nové poznatky a kontakty,          najít  vhodné partnery pro uplatnění svých nápadů v praxi apod.

Výstava je konkrétní akcí cílenou na propagaci a popularizaci vědy a technického vzdělávání, které jsou jednou z cest, jak řešit problémy zemí V4 popsané v předchozím bodě a spojené především s lidskými zdroji.

Výstava se uskuteční v Třinci, ležícím v CZ-PL-SK příhraničí. V rámci zemí V4 se obdobná výstava koná pouze v Polsku. I proto se třetí ročník výstavy více zaměří (v porovnání s předchozími ročníky) na Visegradské země, které zde budou mít větší prostor prezentovat své činnosti a výsledky na mezinárodní platformě, diskutovat o společných problémech a jejich řešeních, představit technické studijní obory v zemích V4 apod.  

              Partneři projektu a vystavovatelé

ŽILINSKÁ UNIVERZITA

Jedná se o moderní univerzitu se 7 fakultami a s výraznou výzkumnou aktivitou, patřící k předním vzdělávacím a vědeckovýzkumným institucím na Slovensku. Aktuálně vzdělává bezmála 8 000 studentů. Součástí univerzity je Ústav konkurenceschopnosti a inovací. Univerzita je zapojena do téměř 200 domácích a 65 zahraničních vědeckých projektů a ročně organizuje přibližně 60 vědeckých a odborných akcí. Pracuje např. na rozvoji inteligentních systémů v dopravě, na konstrukci prototypu malého městského elektromobilu eDison, na technologii proti námraze na vozovkách a jiných zajímavých výzkumech a inovacích.

Naplňování cíle konkurenceschopnosti univerzity bylo provedeno postupným doplňováním špičkového vybavení univerzity a její laboratoří prostřednictvím projektů, přes které vzniklo 13 vědeckovýzkumných center a dvou výzkumných pracovišť - Postgraduálním vědeckým parkem a Výzkumným centrem. V obou centrech jsou vytvořeny podmínky pro inkubátory nových firem a podporu regionu. Partner se účastnil již předchozích ročníků Invent Areny jako vystavovatel. Jeho zapojení do projektu přispěje ke zkvalitnění programu, oslovení většího počtu potenciálních účastníků a uživatelů výstupů projektu. Svým vystoupením na akci přispěje k popularizaci V&V. 

www.uniza.sk

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

S 8 fakultami a více než 18.500 studenty patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Současně se řadí mezi největší výzkumné instituce nejen v ČR, ale i ve světě.

Má široký záběr výzkumných aktivit. Na univerzitě probíhá více než 700 vědecko-výzkumných projektů. Zahrnují unikátní výzkumy v oblasti obráběcích strojů, počítačových simulací, biomechaniky, stavebních materiálů a konstrukcí, udržitelné dopravy, nanotechnologií aj. Do výzkumů jsou zapojeny všechny fakulty. Univerzita má vlastní patentové středisko. Pořádá řadu vědecko-technických popularizačních akcí zaměřených na středoškoláky a jejich rodiče. Svými zkušenostmi a představením svých projektů a produktů vyvíjených studenty přispěje k naplnění cílů projektu. Předchozí spolupráce: Partner se účastnil již předchozích ročníků Invent areny jako vystavovatel.

https://www.cvut.cz


ENVIRO PHARM

Jedná se o rodinný mikropodnik založený v r. 1994. Působí v oblasti ochrany životního prostředí

Hlavní činností úpdniku je technický rozvoj, zejména vývoj ekologických produktů a technologií. Firma má registrováno více než 30 patentů a více než 10 know-how v ekologických technologiích a nových technologiích čištění vody a vzduchu. Předchozí spolupráce: partner se účastnil 1. ročníku INVENT ARENY, kde získal zlatou medaili za vynález "Výroba energie sušením a spalováním komunálního kalu z odpadních vod". Je protipólem partnerů z akademické sféry. Svým příběhem (malé firmy, která dosahuje úspěchů v oblasti výzkumu a inovací) může být inspirací pro řadu začínajících vynálezců a malých firem. Jako zástupce soukromého sektoru poskytne jiný úhel pohledu na důležitost vědy a možnosti uplatnění absolventů technických oborů a jejich tvůrčí činnosti v praxi. Tím vším přispěje k zatraktivnění a zkvalitnění projektu.

www.enviro-pharm.hu

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Je to dynamicky se rozvíjející VŠ humanitních a přírodních věd, druhá největší v Kujawsko-Pomorském vojvodství (7 fakult a cca 9 000 studentů). 

Univerzita má bohaté zkušenosti a mezinárodní úspěchy v oblasti výzkumu a inovací (v 2019 získali ocenění např. za Rozdrabniacz do tworzyw sztucznych, System and method for noncontact quality control of flat or corrugated plate structural elements aj.), širokou databázi kontaktů díky spolupráci s jinými univerzitami, vědeckými a výzkumnými centry (polskými i mezinárodními) a firmami. Žadatel s partnerem dosud nespolupracoval. Očekává se, že zapojení partnera do projektu přispěje ke zkvalitnění programu Invent Areny, přilákání většího počtu účastníků z řad vystavovatelů i návštěvníků a dosažení většího dopadu projektu. Předáním poznatků o své vývojové činnosti a jejich výsledcích široké veřejnosti přispěje k popularizaci vědy a výzkumu.

www.ukw.edu.pl