.


Projekt je spolufinancován z Visegrádského fondu

Projekt INVENT ARENA 2020 je spolufinancován vládou České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádské dotace z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním Visegrádského fondu je především podpora udržitelných pokrokových myšlenek a nápadů v rámci regionální spolupráce ve střední Evropě.

Více informací o Visegádském fondu naleznete zde.


INVENT ARENA 2020

Hlavním cílem projektu je popularizace vědy na regionální úrovni s důrazem na mládež.

Projekt je zaměřen především na oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Cílem projektu je uspořádat 3. ročník mezinárodní výstavy technických novinek, patentů a vynálezů INVENT ARENA, jejíž hlavním úkolem je:

- propagovat netradičním způsobem vědu, výzkum a technické vzdělávání a zvyšovat
   tak povědomí veřejnosti o jejich významu i atraktivitě,

- podněcovat u mladé generace inovativní myšlení, motivovat ji k hledání nových neotřelých      řešení v každodenním životě, formovat její zájem o vědecké a technické obory,

- podpořit a inspirovat mladé technické talenty a tvůrce,

- představit laické i odborné veřejnosti zajímavé vynálezy, nové trendy a technologie a                možnosti jejich využití v praxi,

- motivovat a inspirovat MSP a podnikatele k inovačním aktivitám a technologickému rozvoji,

- podpořit networking a rozvoj spolupráce mezi účastníky, zejména mezi firmami, vědeckými      a  výzkumnými pracovišti a školami.

Výstava je konkrétní akcí cílenou na propagaci a popularizaci vědy a technického vzdělávání, které jsou jednou z cest, jak řešit problémy zemí V4 spojené především s lidskými zdroji.

Výstava se uskuteční v Třinci, na CZ-PL-SK pomezí. Jedná se o ojedinělou výstavu tohoto typu v ČR. Třetí ročník výstavy INVENT ARENA se zaměří více na Visegrádské země (ve srovnání s předchozími roky), kde budou mít tyto země větší příležitost prezentovat své aktivity a výsledky na mezinárodní úrovni. Země V4 budou mít rovněž možnost diskutovat o společných problémech a řešeních a také představit obory technického studia na univerzitách ve svých zemích.


              Partneři projektu 

ČESKÁ HUTNICKÁ SPOLEČNOST

Česká hutnická společnost, jako lídr projektu, je nezisková zájmová organizace, která sdružuje jednotlivce a organizace z oblasti hutnictví a příbuzných oborů. Vznikla v roce 1958 a dnes má bezmála 1150 členů z celé ČR.

Jejím posláním je rozvíjet znalosti a tvůrčí aktivity laické i odborné veřejnosti a podpořit tak rychlejší rozvoj regionu. Mezi hlavní činnosti této společnosti patří zejména podpora a popularizace výzkumu, vývoje, inovací a techniky (technologií) a podpora zájmu mládeže o studium technických oborů. Společnost se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti přírodních, technických a společenských věd.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA

Jedná se o moderní univerzitu se 7 fakultami (bezmála 8000 studentů) s výraznou výzkumnou aktivitou, patřící k předním vzdělávacím a vědeckovýzkumným institucím na Slovensku.

Univerzita je zapojena do téměř 200 domácích a 65 zahraničních vědeckých projektů a ročně organizuje přibližně 60 vědeckých a odborných akcí. Součástí univerzity je Ústav konkurenceschopnosti a inovací. Pracuje např. na rozvoji inteligentních systémů v dopravě, na konstrukci prototypu malého městského elektromobilu eDison, na technologii proti námraze na vozovkách a jiných zajímavých výzkumech a inovacích.

Partner se účastnil již předchozích ročníků Invent Areny jako vystavovatel.

Partner bude aktivně zapojen do přípravy, realizace a propagace akce, představí nejnovější vědecké a výzkumné projekty, znalosti a zkušenosti, čímž přispěje k vytvoření zajímavého programu a dosažení cílů. Svým vystoupením na akci bezpochyby přispěje k popularizaci vědy a vázkumu.

www.uniza.sk

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

S 8 fakultami a více než 18.500 studenty patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě.

Má široký záběr výzkumných aktivit. Současně se řadí mezi největší výzkumné instituce nejen v ČR, ale i ve světě. Probíhá zde více než 700 vědecko-výzkumných projektů, které zahrnují unikátní výzkumy v oblasti obráběcích strojů, počítačových simulací, biomechaniky, stavebních materiálů a konstrukcí, udržitelné dopravy, nanotechnologií aj. Univerzita pořádá řadu vědecko-technických popularizačních akcí zaměřených na studenty středních škol. Jako první v České Republice otevřela studijní program "Industry 4.0". Univerzita má vlastní patentové středisko.

Partner se účastnil již předchozích ročníků Invent areny jako vystavovatel.

Partner se bude podílet na přípravě a propagaci události. Svými zkušenostmi a představením svých projektů a produktů vyvíjených studenty přispěje k naplnění cílů projektu.

https://www.cvut.cz


ENVIRO PHARM

Jedná se o rodinný mikropodnik založený v r. 1994.

Působí v oblasti ochrany životního prostředí. Hlavní činností podniku je technický rozvoj, zejména vývoj ekologických produktů a technologií. Firma má registrováno více než 30 patentů a více než 10 know-how v ekologických technologiích a nových technologiích čištění vody a vzduchu.

Partner se účastnil 1. ročníku INVENT ARENY, kde získal zlatou medaili za vynález "Výroba energie sušením a spalováním komunálního kalu z odpadních vod".

Je protipólem partnerů z akademické sféry. Svým příběhem (malé firmy, která dosahuje úspěchů v oblasti výzkumu a inovací) může být inspirací pro řadu začínajících vynálezců a malých firem. Jako zástupce soukromého sektoru poskytne jiný úhel pohledu na důležitost vědy a inovací v oblasti MSP. Tím vším přispěje k zatraktivnění a zkvalitnění projektu.

www.enviro-pharm.hu

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Je to dynamicky se rozvíjející VŠ humanitních a přírodních věd, druhá největší v Kujawsko-Pomorském vojvodství (7 fakult a cca 9 000 studentů). 

Univerzita má bohaté zkušenosti a mezinárodní úspěchy v oblasti výzkumu a inovací (v roce 2019 získala ocenění např. za Rozdrabniacz do tworzyw sztucznych, System and method for noncontact quality control of flat or corrugated plate structural elements aj.), širokou databázi kontaktů díky spolupráci s jinými univerzitami, vědeckými a výzkumnými centry (polskými i mezinárodními) a firmami.

                                        Žadatel s partnerem dosud nespolupracoval.

Partner bude aktivně zapojen do přípravy, realizace a propagace akce, představí nejnovější vědecké a výzkumné projekty, znalosti a zkušenosti v oblasti inovací a technologií, čímž přispěje k vytvoření zajímavého programu výstavy a k dosažení cílů projektu.

www.ukw.edu.pl 

 Koordinátor projektu INVENT ARENA 2020 pro Visegrádský fond

                                     Ing. Jana Szczuková, projektová manažerka

                                  tel. kontakt: +420 725 091 616

                                     e-mail: szczukova@beepartner.cz