3027 - Metoda odstraňování laků obsahujících polycyklické aromatické úhlovodíky (PAU) z odpadního dřeva (např. pražců) pomocí superkritické extrakce

Robert Brzozowski, Stefan Szarlik, Zbigniew Kolodziej, Piotr Palucki

Industrial Chemistry Research Institute

Patent P. 415392

Dřevěné objekty používané ve venkovním prostředí jako jsou například železniční pražce, sloupy, stavební prvky, ploty apod, které odolávají atmosférickým a biologickým vlivům byly většinou ošetřovány kreosotovým olejem, tj. směsi polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Bylo však zjištěno, že PAU jsou karcinogenní, bioakumulativní a toxické jak pro člověka, tak i pro životní prostředí. Tyto odpadní materiály ze dřeva, shromážděné během přestavby železnic jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad (kód 17 02 04 *) a musí být pod dohledem. Tento odpad je uložen ve velkých odpadních skladech a v současné době není známa efektivní metoda pro jejich recyklaci. Navrhované způsoby spalování nebo zplyňování odpadů jsou obtížné a je třeba splnit přísné požadavky na emise PAU. Kromě toho, dřevěný odpad je třeba před spalováním nebo zplyňováním obrousit, což vede k nežádoucím dodatečným emisím PAU. Také byl navržen způsob kreozotního postřiku pro odstranění dřevních odpadů (železniční pražce) pomocí speciálních kmenů bakterií. Tato metoda však má nevýhody, jako je časová náročnost, vlhké dřevo vyžaduje další sušení a dochází k plýtvání velkého množství vody, které je kontaminováno bakteriemi a chemikáliemi. Naše metoda spočívá v odstranění kusů dřeva (železniční pražce) superkritickou extrakci s recirkulačním proudem oxidu uhličitého. V závislosti na extrakčních podmínkách je možno dosáhnout téměř úplného vyčištění dřeva. Dřevní odpad čištěný naší metodou může být znovu použit a to efektivněji než pro energetické účely. Kromě toho, kreosotový olej může být znovu použit pro impregnaci dřeva nebo na jiné účely.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: