2048 - Validační korečkový elevátor pro modelování mechanických procesů a způsob modelování mechanických procesů

Daniel Gelnar Ing., Jiří Rozboj Ing., Jiří Zegzulka prof. Ing. CSc., Jan Nečas Ing. Ph.D., Dagmar Juchelková Prof. Ing. Ph.D.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Patent 304329

Vynález se týká zjišťování vlivu vlastností sypkých Řeší provádění kontrolních a simulačních experimentů, zejména simulaci procesu dopravy na korečkovém elevátoru, simulaci proudových a rychlostních polí, interakcemi mezi konstrukčními prvky a dopravovanými hmotami majícími vliv na dopravu u korečkových elevátorů (partikulárních) hmot na funkčnost dopravy.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: