2047 - Sanační malta s tepelněizolačním účinkem na bázi PUR

Václavík, Dvorský, Valíček, Kušněrová, Daxner, Bendová

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Patent 063/19-09-2012-F

Jedná se o novinku v segmentu malt. V současné době je problematické ukládání tvrdé polyuretanové pěny po ukončení životního cyklu na řízené skládky, z důvodu její nízké objemové hmotnosti. K její likvidaci se využívá procesu spalování. Výše uvedené způsoby nakládání s PUR odpadem nejsou v souladu s ochranou životního prostředí a trvale udržitelným rozvojem. Příspěvek popisuje možnost využití tvrdé polyuretanové pěny po ukončení životního cyklu, která byla podrobena mechanické recyklaci na nožovém mlýnu, jako nový druh plniva pro sanační omítku s tepelně izolačním účinkem. Novost sanační omítky s tepelně izolačním účinkem spočívá v tom, že: Polyuretanová pěna zakomponovaná v cementometakaolínové matrici umožňuje díky své pórovitosti velikosti a struktuře pórů a modulu pružnosti zvýšit násobně kapacitu pro ukládání solí ve struktuře sanační omítky s tepelně izolačními účinky, aniž by došlo k destrukci směsi, vlivem zvětšení objemu krystalů solí a s tím spojených krystalizačních a rekrystalizačních tlaků ve struktuře směsi; Že omítka nezpůsobuje degradaci podkladního zdiva a zároveň nedochází ke zpětnému zasolování zdiva vlivem změny parciálního tlaku a/nebo vlivem gradientu vlhkosti; Omítka plní jak funkci vlhkostně sanační, tak zároveň funkci tepelně izolační, čili ji u staveb s vyšším obsahem vlhkosti ve zdivu, zvyšuje tepelný odpor při zachování autenticity vnějších povrchů; Lze modifikovat výslednou recepturu (Záměs R8), dle požadavků pro doplňková opatření tvrdých sanačních technologií, tzn. hydroizolace, injektáže, elekroosmotické metody apod.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: