2046 - Napájecí jednotka pracující na principu energy harvesting a způsob získávání a transformace energie z volných zdrojů

Ing. Robert Frischer, Ph.D., Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Patent 304431

Napájecí jednotka pracující na principu energy harvesting Inteligentní bezdrátové snímače pronikají v poslední době do mnoha odvětví technické diagnostiky v širokém spektru oborů. Potřeba měřit a zaznamenávat různé veličiny se stále zvyšuje. Hlavně v oblasti úsporných domů, v budovách s mnoha klimatizačními jednotkami ale i v průmyslu je potřeba konat jednoduché akční zásahy na mnoha místech. Problém nastává v případě, že budova nebo zařízení nemá dostatečnou kabelovou infrastrukturu. Pro napájení nízkoenergetických bezdrátových akčních prvků se proto začíná využívat metoda ENERGY HARVESTING. Standardní metody jsou schopné dodávat z okolních volných zdrojů pouze jednotky mW, což je mnohdy velmi málo. Vytvořený napájecí systém využívá námi vyvinutý Power Management modul, který je schopný zužitkovat jinak bezcennou tepelnou energii z okolního prostředí. Napájecí modul je schopen postupně akumulovat malé přírůstky energie v připojeném velkokapacitním kondenzátoru. Jako vstup slouží komerčně běžně dostupný Peltierův článek, který se v běžné praxi používá k chlazení elektronických soustav, solární panel s výstupním napětím do 0.5 V nebo jiný nízko napěťový zdroj energie (0.1 V ~ 0.5 V).

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: