1002 - Způsob solární destilace pro zisk sladké vody a zařízení pro provádění tohto způsobu

Ing. Zátopek

Patent 305 255

Jedná se o zařízení využívající energie Slunce na přeměnu mořské vody na pitnou na základě využití principu vodního cyklu. Unikátnost řešení tkví v efektivitě procesu, která je podmíněna minimální tepelnou ztrátou. Horní kryt zařízení sestává z dvou vrstev skla, vzniklý vnitřní prostor je vyztužen vzpěrami a je evakuován. To brání tepelné ztrátě konvekcí a je asi 10x nižší než je tepelná ztráta standardního okna. Přes tento kryt je ohřívána vrstva vody na černém absorbčním dně a pára je odvětrána (ventilátor) přes spodní protiproudý výměník umístěný černým bazénkem. Horký nasycený vzduch zde předává teplo proudu vzduchu plynoucímu v opačném směru, tím ztrácí schopnost nést vodní páru, která kondenzuje a odtéká jako výsledný produkt. Oproti tomu teplo se vrací v protisměrném proudu vzduchu do prostoru nad vodní hladinu, kde znova přebírá vodní páru. Zařízení tedy velmi efektivně nakládá se sluneční energií, která horem i spodem mizí jen minimálně (účinnost protiproudého výměníku může být až 95%), tím je využita právě pro proces skupenské přeměny, na které stojí výsledné množství odsolené vody. Toto zařízení lze v mírně pozměněné adaptaci umístit do ohniska a osvětlit tenkými leštěnými hliníkovými plechy. Tím se sníží nároky na materiály na minimum. Aplikace tohto zařízení může být v kombinaci s větrným čerpadlem a fóliovníkem jako systémová část pouštního zemědělství. Kdy rychle rostoucí rostliny jako bambus a vodní řasy jsou pyrolýzou, potažmo tlením přeměněny na biouhel a kompost. Smísení těchto surovin s pískem vznikne zemina. Pěstovaný bambus rovněž slouží jako konstrukční část odsolovací stanice, fóliovníku, větrných čerpadel, vodojemů, nebo jako potrubí, pro závlahu rostlin. Fóliovník sníží nároky na závlahu z 5 – 10 litrů/den na 1 – 2 litry/den. Větrné čerpadlo může ve fóliovníku dotovat mořskou vodou okruh (bambusové žlábky se stříškou z hliníkové fólie), který ochladí vnitřní prostředí, čímž dojde ke kondenzaci rostlinami vypařené vody a ke vzniku tzv. malého vodního cyklu. Tato strategie klade jen minimální nároky na materiály a rovněž na vstupní energii, která je získána převážně z prostředí. (Slunce, vítr) Souvisí s ukládáním atmosférického uhlíku, jeho vyvázáním přes fotosyntézu a přeměnou na stabilní formu – biouhel, který navíc poslouží k zůrodnění a má tak významnou přidanou hodnotu. Strategie souvisí s problémem klimatické změny, která je multifaktoriální a geograficky nestejnoměrná a ve svém důsledku snižuje globální produkci potravin. To souvisí rovněž s problémem tzv. environmentálních uprchlíků. V ideálním případě by tato strategie rovněž mohla snížit zemědělský tlak na oblasti deštných lesů, které jsou jedněmi z nejcennějších biotopů na planetě.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: