1001 - Způsob odstraňování ropných látek z jimi znečištěných materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Ing. Mlčoch Petr, Ing. Hermann Radek, Ing. Tacina Marek, Ing. Lasota Libor, Ing. Raclavský Milan

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Patent 304 773 a EP28629 48

Vynález se týká způsobu odstraňování ropných látek z jimi znečištěných materiálů, zejména z kovonosných odpadů, vznikajících v procesu výroby a zpracování kovů, a to za účelem jejich opětovného využití například jako kovonosná vsázka do vysokých pecí. Olejem či jinými ropnými látkami znečištěné okuje, okujové kaly, obrusy, třísky a ostatní kovonosné odpady, znečištěné těmito látkami se dosud zpracovávaly v aglomerační vsázce. Na odstraňování podílů ropných látek v různých materiálech je známa řada metod, které jsou však s ohledem na požadavky aglomeračních závodů málo účinné nebo vysoce nákladné. Základem řešení odstraňování ropných látek podle předkládaného vynálezu je využití technologie snižování parciálního tlaku vyšších uhlovodíků dmýcháním nebo recyklací inertních neoxidačních plynů pro podporu odpařování ropných látek. Zařízení je koncipováno jako nepřímo vyhřívaná pec, která je ohřívána zejména plynem nebo elektrickou energií, případně jinými médii, které umožňují dosažení potřebných teplot kolem 250 – 750 °C. Uzavřený pecní prostor se zároveň promývá ochrannou atmosférou s obsahem kyslíku max. 15 % obj. Směs plynů a vodních par, vznikajících odpařováním a rozkladem přítomných ropných látek a kapalin ze znečištěných materiálů, z uzavřeného pecního prostoru se odvádí, podrobuje ochlazení a kondenzaci. Ropnými látkami znečištěné materiály se v průběhu rafinace promíchávají a po dosažení finální teploty ohřevu a ukončení procesu rafinace se ochlazují nástřikem vody v množství do 300 l na 1000 kg zpracovávaného materiálu a současně se v průběhu kondenzace nezkondenzovaná část směsi vznikajících plynů a vodních par odvádí k dalšímu zpracování a částečně jako procesní plyny řízeně vrací do procesu rafinace. Zařízení sestává z rafinační pece s tepelným zdrojem, nepřímého ohřevu jejího pecního prostoru a se zavážecím vstupem znečistěných materiálů, jakož i vyvážecím výstupem vyčištěných materiálů, která je opatřena míchacím zařízením vsázky, uspořádaném v jejím pecním prostoru, jakož i přívodním vstupem inertního plynu z tlakového zdroje a odváděcím potrubím směsi plynů a vodních par, vznikajících odpařováním a rozkladem kapalin ve vsázce, do kondenzátoru s rozvětveným výstupem jednotlivých produktů kondenzace. Tímto způsobem a zařízením podle vynálezu je tak možné velice efektivně a ekonomicky recyklovat veškeré kovonosné odpady znečištěné ropnými látkami, a to ať již bez jakékoli jejich předchozí úpravy nebo například po jejich předsušení.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: